GOD SE OPPERMAGTIGHEID


Wat is die mens dat God aan Hom dink? Hoe gaan ons met die Here om? Hoe sien ons die Here? Dink jouself in hierdie prentjie in:- Jy staan voor die troon van die oppermagtige God. Wat sien jy? Hoe lyk God se gestalte? Is Hy so groot soos 'n gemiddelde mens? Lyk Hy soos 'n mens? Is Sy gestalte soos di van 'n reusagtige man? Ons weet nie! Die vraag is: Hoe gaan ons met Hom om? Hoe praat ons met Hom, en hoe praat ons van Hom? Ek dink nie ons besef altyd met wie ons te doen het nie. Partykeer praat ons van God, en met God, asof Hy op ons vlak opereer. En partykeer bevraagteken ons Sy mag en gesag, en vergeet dat Hy 'n soewereine God is. Soms neem God 'n besluit wat teen ons sin is, dan wil ons Hom as't ware aankla, en in 'n hoek druk, sonder om te besef met wie ons te doen het. Hy kom in Job 38 en sit vir Job (en ook vir jou en my) so bietjie op ons plek.

Job 38 : 1 - 11
1 Toe het die Here vir Job aangespreek uit 'n stormwind uit:
2 Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie?
3 Maak jou reg vir die stryd: Ek sal vra, antwoord jy My.
4 Waar was jy toe Ek die aarde se fondamente gel het? Praat as jy die antwoord het.
5 Wie het die aarde afgemeet? Weet jy dit? Wie het 'n maatlyn oor hom gespan?
6 Waarop is sy voetstukke neergesit? Wie het hom aanmekaargesit
7 daardie oggend toe die sterre saamgesing het en al die hemelinge gejubel het?
8 Wie het die see opgedam toe hy begin uitborrel het?
9 Ek het hom met wolke bedek, hom met donkerte toegemaak.
10 Ek het vir hom perke gestel, hom agter slot en grendel gesit.
11 Ek het ges: "Tot hiertoe mag jy kom, nie verder nie; hier is die grens van jou magtige golwe."

Kan jy 'n antwoord gee op enige van hierdie vrae?

Wie is Hy? Hy is nie 'n mens nie. Wie is Hy?

Die oppermagtige God. Ek dink nie ons besef dat God die Eienaar van alles en almal is nie. En dat Hy ons eintlik absoluut niks verskuldig is nie. Nie 'n antwoord nie, of 'n verduideliking nie. Niks.

Ps 96 : 4 "Die Here is groot, al die lof kom Hom toe, Hy moet gevrees word bo alle gode".

Kan jy sien wat hierdie vrees beteken? Kan ons opstaan teen God? Kan ons enigiets skep soos God dit gedoen het? Kan ek en jy selfs iets so eenvoudig en klein soos 'n klip maak? Ons kan dalk iets mt 'n klip maak, maar die grondstowwe het Hy gemaak. Ons kan nie eers aand en more benvloed nie.

Job 38 : 12 - 20
12 Het jy, Job, in jou tyd die mre beveel om te kom? Weet jy waar die daeraad vandaan kom,
13 die daeraad wat lig oor die hele aarde bring sodat die goddeloses nie in die donker kan bly skuil nie?
14 Met die daeraad word die vorm van die aarde sigbaar, dit neem vorm aan soos klere wat aangetrek word.
15 Dan word die goddeloses hulle bestaan ontneem en word hulle geweld beindig.
16 Het jy, Job, al gekom by die plek waar die seewater uitborrel, en rondgestap op die bodem van die diepsee?
17 Het jy die ingang van die doderyk gesien, die plek van donkerte al bekyk?
18 Kan jy 'n beeld vorm van die groot wye wreld? Praat as jy iets daarvan weet.
19 Hoe loop die pad na die plek waar die lig woon? En die donkerte, waar is sy woonplek?
20 Kan jy die donkerte na sy gebied toe terugvat? Ken jy die paaie na sy woongebied toe?

God, die Skepper van tyd, van lig en donker. Ons kan sien omdat God lig gemaak het. Ons kan slaap omdat Hy donker gemaak het. Alles in perfekte harmonie, met volmaakte ritme, doelgemaak sodat die mens kan lewe, en 'n bestaan kan maak. Wetenskaplikes glo dat lewe op aarde afhanklik is van die makrokosmos in sy totaliteit. Dit is alles deur God geskep, sodat ons kan leef. Wie is Hy? Wat is die mens dat Hy aan ons dink?

Wie is God? Die Versorger, die liefdevolle Vader. Die Oppermagtige. En soos Hy Homself beskryf: "Ek is".

Hy is God van die natuur. Die Een wat vir die diere in die natuur sorg.

Job 39 : 1 - 11
1 Kan jy vir 'n leeu sy prooi vang? Kan jy vir hom genoeg gee om te eet
2 wanneer hy in sy skuilplek gereed l, op die loer l agter 'n bos?
3 Wie gee vir 'n kraai die kos wat hy nodig het wanneer sy kleintjies om hulp roep na God, rondskarrel vir iets om te eet?
4 Ken jy die tyd wanneer die klipspringers lam? Staan jy en kyk waar die wildsbokke kleintjies kry?
5 Kan jy vir hulle die draagtyd bepaal, weet jy presies wanneer hulle moet lam?
6 Hulle trek inmekaar, die bokkies word gebore, die geboortepyne is gou verby.
7 Die lammers groei en word groot in die veld, hulle gaan weg en kom nie na die ooie toe terug nie.
8 Wie gee aan die wildedonkie sy vryheid en laat hom ongebonde vryloop?
9 Ek het vir hom die oop veld gegee om in te bly die brakbossies om in te wei.
10 Hy bekommer hom nie oor die gewoel in die stad nie, hy hoef nie te luister na die geskreeu van 'n drywer nie.
11 Hy deurkruis die berge vir weiding, hy snuffel elke groen sprietjie uit.

God sorg vir di wat nie eers daarvoor vra nie. Want hulle kan nie. Dit is ons God. Die een wat Hom oor Sy hele skepping ontferm. Almal! Hy hou die ekologie in stand, sodat lewe vir almal moontlik is. Kan ek en jy dit doen? Is ons nie maar 'n bietjie beperk in ons vermons nie? Slaan ons onsself nie bietjie te hoog aan nie? Probeer ons nie soms om voor Hom te gaan staan, en hakke in te kap nie?

Job 39 : 34 - 35
34 Die Here het verder vir Job ges:
35 Wil jy 'n saak maak teen die Almagtige en Hom bestraf? Wil jy vir God teregwys? Antwoord Hom dan!

Kan ons 'n saak teen God maak? By wie kan ons Hom gaan aankla? 'n Miertjie het nie mag oor jou nie, net so het ons nie mag oor God nie. Miskien moet ons dan maar soos Job s:

Job 39 : 36 -38
36 Job het toe vir die Here ges:
37 Ek is nie opgewasse teen U nie. Hoe sou ek U kon antwoord? Ek sal liewer stilbly.
38 Ek het gepraat, maar ek kon nie 'n antwoord vind nie, ek het weer geprobeer, maar nou sal ek stilbly.

Nou sal ek stilbly. Nou sal ek my afhanklikheid aan U erken.

Wat is die mens dat God aan Hom dink?

Jes 43 : 1 - 7
1 Luister, so s die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.
2 As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie,
3 want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek.
4 Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe.
5 Moenie bang wees nie, Ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, Ek maak hulle bymekaar van die weste af,
6 Ek s vir die noorde: Gee! vir die suide: Moet hulle nie terughou nie! Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af,
7 elkeen wat na my Naam genoem word, elkeen wat Ek geskep het tot my eer, wat Ek gevorm het, wat Ek gemaak het.

Dis wie God is! Die groot, almagtige, oppermagtige God, wat vir jou en my onbeskryflik lief is.

Die Een wat elke dag aan ons dink. Selfs al gaan dit sleg. Die Een wat dr is in moeilike tye, wat vanaf Sy troon na ons toe af buk en ons by die hand vat. Dit is Hy wat s "Ek het jou by die naam geroep, jy is myne!"

Glo jy dit? In moeilike tye, kan ons Hom tot 'n verduideliking oproep? Of moet ons s "Hy is groot genoeg om my te red! Om my by te staan in my probleme!"

Hierdie oppermagtige God, is 'n God van liefde.

 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)